I LOVE TGT
ừK!anH nÓi đÚnG...pÉ lÀ giÓ!!!
giÓ...đẾn rỒk đY....
giÓ...nƠi nÀo đà đY quA...thÌ sẼ hÔk bAo giỜ quAy lẠi....
vÌ...giÓ hÔk thỂ...
vÀ...pÉ cŨng vẬy....